Ochrana údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ webovej stránky spracúva osobné údaje používateľov tejto webovej stránky za účelom uplatnenia práv a povinností, ktoré vyplývajú z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.

Prevádzkovateľ webovej stránky spracúva o používateľoch tejto webovej stránky nasledovné údaje: adresné, identifikačné, príp. ďalšie osobné údaje (napr. lokalizačné údaje), ktoré používateľ webovskej stránky uvedie za účelom sprístupnenia alebo poskytnutia služby prostredníctvom tejto webovskej stránky a ktorých spracovanie ukladá zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v platnom znení.

Spracovateľom osobných údajov je výhradne prevádzkovateľ webovej stránky alebo ním poverené osoby. Osobné údaje uchováva prevádzkovateľ webovej stránky len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, pre ktorý sa spracúvajú.

LEGA, a.s. ako prevádzkovateľ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov pri poskytovaní svojich služieb spracúva osobné údaje fyzických osôb vo svojich informačných systémoch, týmto v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje svojich zákazníkov, že:

 • identifikačné údaje prevádzkovateľa sú nasledujúce: LEGA, a.s., so sídlom Gen. Svobodu 17, 94106 Komjatice, prevádzka: Dolná ul. s.č.1430, 94106 Komjatice Slovenská republika, IČO: 36 655 562, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.: 10475/N,
 • účelom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zmlúv, v ktorých vystupujú zákazníci prevádzkovateľa ako zmluvné strany,
 • prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníkov v rozsahu nevyhnutnom na poskytovanie dohodnutých služieb, teda v rozsahu uvedenom v jednotlivých zmluvách uzatvorených so zákazníkmi,
 • prevádzkovateľ osobné údaje spracúva na základe zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • prevádzkovateľ pri poskytovaní služieb zákazníkom predpokladá poskytnutie osobných údajov orgánom činným v trestnom konaní, orgánom príslušným na riešenie priestupkov, správnym orgánom, súdom a Úradu na ochranu osobných údajov, avšak len v prípade, ak táto povinnosť poskytnúť osobné údaje uvedeným subjektom vyplýva prevádzkovateľovi priamo zo zákona,
 • prevádzkovateľ osobné údaje zákazníkov nebude nijakým spôsobom sprístupňovať žiadnym tretím stranám,
 • prevádzkovateľ osobné údaje zákazníkov nebude nijakým spôsobom zverejňovať, pričom poukazuje na povinnosť mlčanlivosti vyplývajúcu zo zákona o ochrane osobných údajov,
 • prevádzkovateľ osobné údaje nebude prenášať do tretích krajín,
 • osobné údaje dotknutých osôb môžu byť spracúvané iba spoločnosťou LEGA, a.s.
 • pri výbere sprostredkovateľov dbá prevádzkovateľ na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov podľa platných
 • právnych predpisov,
 • prevádzkovateľ pomocou svojich bezpečnostných opatrení zabezpečuje, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené,
 • prevádzkovateľ nezhromažďuje osobné údaje získané za vyššie uvedeným účelom s osobnými údajmi získanými pre iný účel, spracúva len správne, úplné a podľa potreby aktualizované osobné údaje, nesprávne a neúplné osobné údaje blokuje a bez zbytočného odkladu opravuje a dopĺňa a ak nie je možné ich doplnenie alebo oprava, nesprávne a neúplné osobné údaje zreteľne označí a bez zbytočného odkladu zlikviduje,
 • prevádzkovateľ zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania,
 • po skončení zmluvného vzťahu so zákazníkom a splnení účelu spracúvania osobných údajov zákazníka budú osobnú údaje zákazníka a dokumenty obsahujúce jeho osobné údaje archivované v archíve prevádzkovateľa v súlade s archivačným poriadkom a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • osobné údaje zákazníkov budú zlikvidované a dokumenty obsahujúce osobné údaje budú skartované až po uplynutí stanovenej archivačnej lehoty.

Prevádzkovateľ týmto poúča zákazníkov ako dotknuté osoby, ktorých osobné údaje spracúva o ich práve na základe písomnej žiadosti:

 • vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vyžadovať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vyžadovať likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • vyžadovať vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje,
 • namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • namietať voči využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku,
 • namietať voči poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.