Informácie o spracúvaní osobných údajov

Podľa Článku 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a relevantných
ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov”)

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť LEGA, s.r.o., so sídlom: Gen. Svobodu
17, 941 06 Komjatice, IČO: 36 655 562, DIČ: 2022216581, IČ DPH: SK2022216581, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo : 51707/N  (ďalej len „My“). Pri spracúvaní
Vašich osobných údajov sa riadime Nariadením a relevantnými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných
údajov, ktoré sa na nás vzťahujú.

Ako dotknutá osoba môžete svoje práva vykonávať prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov: e-mailom
na: machata.marek@lega.sk, poštou na adrese: LEGA, s.r.o., Gen. Svobodu 17, 941 06
Komjatice, telefonicky kontaktovať na tel. č.: +421 908 686 349

Účel spracúvania osobných údajov a Právny základ spracúvania osobných údajov:
Predzmluvné vzťahy Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Generálna dodávka stavieb Článok 6 ods. 1 písm.
b) Nariadenia, Drevárska výroba Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Sprostredkovateľská činnosť v oblasti
obchodu a služieb Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, Správa registratúry Článok 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia, Článok 9 ods. 2 písm. j) Nariadenia, § 78 ods. 8 Zákona o ochrane osobných údajov, Účtovné a
daňové účely Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Marketing Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, Článok 6
ods. 1 písm. f) Nariadenia, Monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie Článok 6 ods. 1 písm. f)
Nariadenia, Zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia,
Článok 9 ods. 2 písm. f) Nariadenia, § 78 ods. 6 Zákona o ochrane osobných údajov, Personalistika a mzdy
Článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia, Článok 9 ods. 2 písm. b) Nariadenia, § 78 ods. 3 a ods. 5 Zákona o
ochrane osobných údajov, Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa Nariadenia Článok 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia.

Pri spracúvaní osobných údajov sledujeme naše oprávnené záujmy, ktorými sú skvalitnenie poskytovania
našich služieb, oboznamovanie verejnosti s našimi službami, skvalitnenie chodu webového sídla
a obhajovanie našich právnych nárokov.

Pri marketingových správach, ktoré vám odosielame cez email alebo SMS sa väčšinou spoliehame na
váš súhlas, avšak sú situácie, kedy je naším oprávneným záujmom využiť Vaše osobné údaje týmto
spôsobom. Podľa povahy veci spracúvame rôzne kategórie osobných údajov (napr. meno a priezvisko, trvalý
pobyt, dátum narodenia) vrátane osobitných kategórií osobných údajov (napr. zdravotný stav). Osobitné
kategórie osobných údajov však spracúvame len vtedy, ak je to nevyhnutné (napr. na plnenie našich
povinností v oblasti pracovného práva a sociálneho zabezpečenia alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame, získavame priamo od Vás, napr. ak nás kontaktujete,
uchádzate sa o zamestnanie alebo v prípade, ak zastupujete organizáciu, pre ktorú pracujete. Osobné údaje
získavame aj z iných zdrojov, napr. ak sú Vaše osobné údaje obsiahnuté v dokumentácii, ktorú nám predložil
klient, z verejne dostupných zdrojov, od štátnych orgánov alebo iných osôb (napr. od našich zmluvných
partnerov).

Ak ste náš klient alebo sa ním chcete stať, poskytovanie väčšiny osobných údajov je tzv. zmluvnou
požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie nie je povinné, avšak ich
neposkytnutie môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť Vám kvalitné služby alebo vo výnimočných
prípadoch môže viesť k odmietnutiu poskytnúť Vám služby (napr. ak by neposkytnutie osobných údajov
spôsobovalo nemožnosť uzavrieť s Vami zmluvu).

Ak ste naším zamestnancom alebo sa uchádzate o zamestnanie, poskytovanie osobných údajov je tzv.
zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie je povinné, nakoľko
bez týchto údajov nevieme s Vami uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru a plniť si svoje zákonné povinnosti voči úradom (napr. zdravotná poisťovňa, Sociálna
poisťovňa, daňový úrad).

Vaše osobné údaje poskytujeme iným osobám len v nevyhnutnej miere. Vaše osobné údaje neposkytujeme
nikomu na účely marketingu. Vaše osobné údaje poskytujeme jednak našim zamestnancom a tiež tzv.
sprostredkovateľom (napr. našim účtovným poradcom, zmluvným partnerom - napr. poskytovateľom služieb
BOZP, poskytovateľom softvérových produktov - napr. Google Ireland Limited).

Za určitých okolností sme povinní „zo zákona” poskytovať osobné údaje iným osobám, napr. Úradu na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Sociálnej poisťovni, daňovým úradom, zdravotným
poisťovniam.

Vaše osobné údaje môžeme poskytovať iným osobám aj v súvislosti s ochranou práv a právom chránených
záujmov (napr. advokátom, súdom alebo exekútorom).

Keď navštívite naše webové sídlo www.lega.sk, využívame službu Google Analytics, ktorá nám umožňuje
zistiť návštevnosť našich webových stránok a čo na nich ľudia najčastejšie hľadajú. Poskytovateľom tejto
služby je spoločnosť Google Ireland Limited. Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané mimo Európskej únie.
Spoločnosť Google Ireland Limited deklaruje používanie rovnakej ochrany osobných údajov a dodržiavanie
právnych rámcov súvisiacich s prenosom osobných údajov, ako sú napríklad rámce EU-US a Swiss-US
Privacy Shield Framework.

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje
spracúvajú. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a regist ratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Neuskutočňujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte práva, o ktorých by ste mali vedieť. Vaše práva
závisia od účelu, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje.

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak Vaše osobné údaje
spracúvame, máte právo získať k nim prístup za podmienok stanovených Nariadením. Poskytneme Vám
kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame pod podmienkou, že to nebude mať nepriaznivé dôsledky
na práva a slobody iných. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný
poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak žiadosť podáte elektronicky, informácie sa poskytnú
v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia.

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.
So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj
prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Za určitých okolností máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
• odvoláte súhlas na spracovanie osobných údajov v prípadoch, kde sa vyžaduje súhlas a ak
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
• namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely
oprávnených záujmov, pri profilovaní) a neprevažujú žiadne naše oprávnené dôvody na ich
spracúvanie alebo ak namietate voči ich spracúvaniu na účely priameho marketingu,
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie
alebo práva Slovenskej republiky.

Právo na vymazanie sa za podmienok uvedených v Nariadení neuplatní, napr. ak je spracúvanie osobných
údajov potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej
republiky, na účely archivácie alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto
prípadov:
• počas obdobia, kedy overujeme správnosť osobných údajov, ak ste správnosť osobných údajov
napadli,
• spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania osobných údajov žiadate obmedzenie ich
použitia,
• ak my už osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,
• do overenia, či oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov na našej strane prevažujú nad
Vašimi oprávnenými dôvodmi, ak namietate voči spracúvaniu osobných údajov (pri spracúvaní
osobných údajov na účely oprávnených záujmov, pri profilovaní).

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú
len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na
ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu členského
štátu alebo Slovenskej republiky.

Máte právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
na ich prenesenie ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:
• sa spracúvanie Vašich osobných údajov zakladá na súhlase alebo na zmluve a zároveň
• ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní
osobných údajov na účely oprávnených záujmov, pri profilovaní). V tom prípade nesmieme ďalej
spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie,
ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete namietať proti spracúvaniu
osobných údajov vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak
namietnete proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už na také účely
nesmieme spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES
môžete uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických
špecifikácií.

Ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, máte
právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na
súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov
na účely oprávnených záujmov, pri profilovaní). V tom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné
údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi
záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete namietať proti spracúvaniu osobných
údajov vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete proti
spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už na také účely nesmieme spracúvať.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete
uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní
vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z
tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek informácie o spracúvaní osobných údajov upraviť a
zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu
Vám dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na našom webovom sídle alebo osobitným
oznámením prostredníctvom e-mailu.

Pri marketingových správach, ktoré vám odosielame cez email alebo SMS sa väčšinou spoliehame na
váš súhlas, avšak sú situácie, kedy je naším oprávneným záujmom využiť Vaše osobné údaje týmto
spôsobom.